Biyokütle Enerjisinden Elektrik Üretimi Nasıl Olur?

Biyokütle Enerjisinden Elektrik Üretimi Nasıl Olur?

Biyokütle farklı proseslerle enerjiye ve sonrasında elektriğe dönüşmektedir. Bu proseslerden doğrudan yakma işleminde biyokütle enerji santrallerinde oksijenle doğrudan yakılırken birlikte yakma işleminde bir fosil yakıt ile birlikte yakılmaktadır. Bu işlem ile çeşitli gazlar ve buhar oluşmaktadır. Organik maddelerin oksijensiz ortamda ısıtılarak parçalanması işlemi ise pirolizdir. Bu aşamada karbon, yanabilir ve yanmayan gazlar elde edilir. Sıcaklık iki katına çıkarılarak bu işlem uygulandığında ise proses gazifikasyon olarak adlandırılmaktadır. Gazifikasyon işlemi ile CO ve H2 den oluşan bir gaz açığa çıkmaktadır. Bu sistemlerde oluşan gazlar, gaz temizleme ünitelerinden geçerek türbinlere gelmektedir ve türbinleri çevirerek dönme enerjisine çevrilmektedir.

Anaerobik çürütme işlemi biyokütlenin oksijensiz ortamda uygun sıcaklık ve sürede bekletilerek kimyasal yapıtaşlarına parçalanması işlemidir. Fermantasyonu örnek gösterebileceğimiz bu proseste metan ve karbondioksit karışımı olan biyogaz olarak adlandırdığımız gaz açığa çıkmaktadır. Burada da biyokütleden elektriğe giden yolda diğer yöntemlerde olduğu gibi öncelikle gaz temizlenmektedir. Gaz temizleme ile ayrışan metan gazı içten yanmalı motorlara gelerek burada yanarak dönme enerjisine dönüşmektedir.

Dönme enerjisine dönüşen biyokütle alternatör gibi enerji dönüştürücülerde manyetik alan yaratmaktadır. İletkenlerden oluşan alternatörde tek bir iletkende manyetik alan değişimi ile akım oluşmaktadır. Akımın oluşmasıyla birlikte elektrik üretilir ve üretilen elektriğin bir kısmı tesis içinde kullanılırken geri kalanı trafolar yardımıyla şehre dağıtılmaktadır.